Thầy Đạt, khái niệm về chuyển động

Đây chỉ là bản thử nghiệm để ghi hình. Chưa định hình một phong cách. Nghe cười từ sợ tới nghiện!