Thầy Cường, thể tích

Đây chỉ là bản thử nghiệm để ghi hình. Chưa định hình một phong cách

Phần 1

———————————

Phần 2