Anhxtanh funny

Vừa bàn kịch bản vừa ghi hình. Để vui vui và ghi nhớ kỷ niệm