Chú ếch con

Các thầy vào hẳn phòng thu để hát như ếch!