K6-A4

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Tạ Tuấn Phương

  1. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
  2. Đỗ Ngọc Ánh
  3. Nguyễn Văn Bình
  4. Đào Quang Duy
  5. Hoàng Trọng Duy
  6. Trần Hoàng Hà
  7. Đặng Nguyễn Hồng Hạnh
  8. Hồ Văn Hiếu
  9. Nguyễn Chí Trung Hiếu
  10. Nguyễn Quang Huy
  11. Lê Tùng Lâm
  12. Trịnh Ngọc Liên
  13. Hoàng Mạnh Linh
  14. Nguyễn Yến Linh
  15. Giang Tuấn Minh
  16. Nguyễn Quang Minh
  17. Trần Công Minh
  18. Đỗ Hoài Nam
  19. Lê Thúy Ngân
  20. Nguyễn Thụy Bảo Nghi
  21. Nguyễn Minh Nghĩa
  22. Đặng Anh Quân
  23. Nguyễn Gia Quang
  24. Phạm Minh Quang
  25. Trần Minh Sơn
  26. Nguyễn Quang Thịnh
  27. Nguyễn Ngọc Thu
  28. Ngô Bin Tơn
  29. Lương Thị Thu Trà
  30. Hoàng Thu Trang
  31. Trần Huyền Trang
  32. Đỗ Tuấn Trung
  33. Nguyễn Quang Trường
  34. Lê Anh Tuấn
  35. Nguyễn Việt Tùng
  36. Phạm Tú Uyên
  37. Dương Anh Vân
  38. Nguyễn Minh Văn