Lịch của K7

25, 26/5/2018: thi thử lần 2
15, 16/6/2018: thi thử lần 3
19/6/2018: Buổi học cuối cùng
20/6/2018: Liên hoan chia tay
25, 26/6/2018: Thi THQG