Tuyển giáo viên

Vòng 1, 15/6 – 20/6/2018: Nộp hồ sơ
Vòng 2, 23/6/2018: Thi viết
Vòng 3, 25/6 – 30/6/2018: Giảng thử